3 października 2018 – KONKURS PLASTYCZNY DLA MŁODZIEŻY KLAS PIERWSZYCH I LO im. ONZ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY KLAS PIERWSZYCH ILO im. ONZ

 

Jesień 2018

 1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli j. hiszpańskiego I LO im. ONZ w Biłgoraju.
 2. Temat prac konkursowych brzmi: „Hiszpania w symbolach”.
 3. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas I liceum

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi j. hiszpańskiego (gabinet 212) do dnia 10-go października 2018 r.
 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A3 dowolną techniką. Temat pracy: „Hiszpania w symbolach”.
 1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 2. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 3. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora
  z uczestnikiem konkursu.
 5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12-go października 2018 r. poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców.
 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy
  w holu szkoły i tablicach w salach lekcyjnych oraz na opublikowanie pracy na stronie internetowej szkoły.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej https://www.loonz.lbl.pl/ oraz u nauczycieli j. hiszpańskiego.
 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.