26 kwietnia 2018 – Ignacy Tarski laureatem Olimpiady Biologicznej

Ignacy Tarski z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju został laureatem 47 Olimpiady Biologicznej. Eliminacje centralne odbyły się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 20-23 kwietnia 2018 roku. Uczeń I LO im. ONZ zajął 10 miejsce w kraju i otrzymał srebrny medal, zakwalifikował się tym samym do grona najlepszych młodych biologów w Polsce. Otrzymał zwolnienie z matury z biologii z wynikiem 100% oraz indeksy na wszystkie uczelnie przyrodnicze w kraju i Akademie Medyczne. Za pracę badawczą pt. „Skład gatunkowy szaty roślinnej ekotonów okolic Biłgoraja”, która dotyczyła środowiska przyrodniczego powiatu biłgorajskiego, uczeń otrzymał ocenę celującą. Warto dodać, że Ignacy uzyskał najwyższy wynik spośród wszystkich uczniów województwa lubelskiego uczestniczących w 47 Olimpiadzie Biologicznej.

W nowej formule olimpiada sprawdzała nie tylko wiedzę, ale również umiejętności uczniów. Obejmowała 4 pracownie: biochemiczną, statystyczno-filogenetyczną, botaniczno- mykologiczną i zoologiczną. Zadaniem uczestników olimpiady było również przygotowanie i obrona pracy badawczej o charakterze naukowym. Podczas olimpiady uczniowie pisali test wiedzy składający się z problemowych pytań z zakresu najnowszych osiągnięć biologii.

Opiekunem ucznia jest pani Barbara Zielińska.

Gratulujemy!