22 czerwca 2016 – Symboliczne wznowienie partnerstwa

DSC07136

W sobotę 18 czerwca 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Biłgoraju już po raz dwudziesty pierwszy spotkały się delegację miast partnerskich Biłgoraja. Obok przedstawicieli czeskiej Biliny, słowackiego Stropkowa i ukraińskiego Nowowołyńska tradycyjnie nie zabrakło gości z południowoniemieckiego Crailsheim.

Powodem przyjazdu tak licznej delegacji do Biłgoraja była przypadająca 17czerwca 2016 roku 25 rocznica podpisania przez rządy Polski i Niemiec Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie oraz uroczyste podpisanie Porozumienia o Partnerstwie Szkół pomiędzy Liceum im. ONZ w Biłgoraju i  Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim  – w 20 rocznicę pierwszej wymiany.

W składzie 20-osobowej grupy z Niemiec znaleźli się m.in. burmistrz Crailsheim Rudolf Michl, radni miejscy, członkowie Komitetu Biłgorajskiego – od 2000 roku promującego Biłgoraj w Niemczech,  na czele z honorowymi obywatelami naszego miasta: Manfredem Salingerem i Franzem Kasimirem – oraz bardzo liczna grupa przedstawicieli naszego partnerskiego gimnazjum.

Albert Schweitzer Gymnasium w Crailsheim reprezentowali: zastępca dyrektora pan Max Kopplin, pani Ingrid Konrad oraz odpowiedzialni za wymianę koordynatorzy  Ulf Bornmann i Jan Maier. Rangę wizyty podkreśliła obecność poprzedniego dyrektora niemieckiej szkoły (w latach 1990-2009) doktora Wolfa Spätha z żoną Anną-Luizą. W skład delegacji weszli również pani Bianka-Pia Duda, odpowiedzialna od tego roku za współpracę zagraniczną i promocję Crailheim – uczestniczka wymiany uczniowskiej w latach 1999 i 2001, radny miejski Dennis Arendt – absolwent ASG i uczestnik wymian w latach 2009-2010 oraz Andreas Kröper – wieloletni kierowca niemieckich grup (od 1999r.) i wielki przyjaciel naszej wymiany.

„Porozumienie o współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim” podpisali dyrektor ZSO Biłgoraj pan Marian Klecha oraz reprezentujący dyrekcję ASG Crailsheim pan Max Kopplin. Symbolicznym aktem było złożenie podpisu pod traktatem przez dyrektora Wolfa Spätha, niemieckiego autora naszej wymiany.

Równocześnie w uznaniu zasług na rzecz polsko-niemieckiego pojednania, jak również za wspieranie przyjaźni pomiędzy polską i niemiecką placówką, władze miejskie reprezentowane przez burmistrza Rudolfa Michla postanowiły uhonorować Dyrektora  Mariana Klecha i Wolfa Spätha najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez miasta Crailsheim – tzw. Złotą Horafą. Taką nagrodą wyróżniono również  Manfreda Salingera.

Uroczystościom towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów LO im. ONZ i Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju oraz występ uczennicy klasy 3gA Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju – Eweliny Komosy. Najlepsze prace delegacja z Niemiec nagrodziła ufundowanymi przez siebie prezentami. Ponadto goście z Crailsheim przekazali  kolejne książki dla szkolnej biblioteki niemieckiej.

Poniżej prezentujemy tekst „Porozumienia” w języku polskim:

Porozumienie o współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju/Polska i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim/Niemcy

Preambuła: Sąsiadujące ze sobą kraje Polska i Niemcy podpisały w 1991 roku Traktat o Dobrym Sąsiedztwie. W połowie 1994 roku samorząd miasta Biłgoraja nawiązał kontakty z miastem Crailsheim. Od 1996 roku są one trwale wzmacniane poprzez spotkania grup uczniowskich ZSO w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweiztera w Crailsheim. Za krzewienie idei pojednania naszych narodów oraz powstanie głębokiej przyjaźni odpowiada szereg osób. Świadomi tego, jak ważną rolę odgrywają młodzi ludzie w kształtowaniu długotrwałych i stabilnych polsko-niemieckich relacji opartych na dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisujemy poniższe Porozumienie:

  1. Cele

1.1. Obie szkoły będą dążyć do dalszego pogłębiania wzajemnych relacji.

1.2. Obie szkoły podejmą działania, aby jak najlepiej zapoznawać partnera ze swoim krajem.

1.3. Zawierając niniejsze porozumienie obie strony pragną zwrócić uwagę środowisk szkolnych, społeczności lokalnych, decydentów i mediów na jubileusz dwudziestolecia wspólnej i owocnej działalności.

1.4. Ponadto porozumienie traktujemy jako promocję jubileuszowego, 2016 roku. W szczególności pragnie ono przypomnieć 20 rocznicę pierwszych wymian między naszymi szkołami – wizytę biłgorajskich uczniów w Crailsheim i rewizytę uczniów z Crailsheim w Biłgoraju, 25 rocznicę podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie, 25 rocznicę powstania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz uroczyste nadanie Gimnazjum z Crailsheim imienia Alberta Schweitzera przed 60 laty.

1.5. Porozumienie jest też wkładem na rzecz zgodnej europejskiej integracji obu krajów.

  1. Treść

W ramach swoich możliwości strony postanawiają w szczególności:

  • wspierać partnerskie relacje poprzez wzajemne spotkania oraz uczestniczyć we wspólnych projektach,
  • promować wiedzę o szkole i mieście partnera, wspierać aktywną wymianę doświadczeń, pobudzać zainteresowanie wspólną historią oraz aktualną tematyką dotyczącą obu krajów,
  • dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić programom wymiany kompetentną kadrę opiekuńczą oraz poparcie środowiska szkolnego dla działań dotyczących wymiany.
  1. Uwagi Końcowe

3.1. Niniejsze porozumienie o współpracy ma otwarty charakter. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w dokumencie wymagają obopólnej zgody, celem utrzymania jego ważności.

3.2. Niniejsze porozumienie zostało przyjęte przez odpowiednie gremia obu szkół.

3.3. Porozumienie sporządzono w dwóch identycznie brzmiących egzemplarzach, w językach: polskim i niemieckim.

3.4. Obie strony po podpisaniu porozumienia zapoznają z jego pełną treścią uczniów i rady pedagogiczne swoich szkół.

3.5. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie w momencie podpisania.

Podpisano: Marian Klecha, Max Kopplin, Dr. Wolf Späth