15 kwietnia 2020 – Komunikat 4

W związku przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i  placówkach oświatowych, a także przesunięciu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące harmonogramu egzaminu maturalnego, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie CKE komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzenia w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.